Tampereen Hammaslääkäriseura ry:n säännöt

1

Yhdistyksen nimi on Tampereen Hammaslääkäriseura ry.

Seura on perustettu helmikuun 10. päivänä 1917 ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä Seuraksi.

2

Seuran tarkoituksena on toimia Tampereen kaupungissa ja sen ympäristössä toimivien hammaslääkärien yhdyssiteenä, edistää heidän ammattitaitoaan, kehittää ja vaalia heidän yhteisiä harrastuksiaan sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia ja yleisiä ammatillisia etujaan.

3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa tarkoitusperiään edistävää julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille, edustaa jäsenistöään suhteissa ammatillisiin yhteenliittymiin sekä ryhtyy muihin vastaavanlaisiin järjestönsä yleisten etujen valvomista ja yhteisten pyrkimysten edistämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin.

4

Toimintansa tukimiseksi Seuralla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna asianomaisella luvalla toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

5

Seuralla on varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomessa laillistettu hammaslääkäri, joka on Suomen Hammaslääkäriliiton tai Suomen Lääkäriliiton jäsen ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian jäsen, anomuksen perusteella, jonka Seuran hallitus hyväksyy. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniajäseneksi voi Seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on ansioitunut hammaslääketieteen alalla tai on tehnyt Seuralle erityisen arvokkaita palveluksia. Kunniajäseneksi kutsumista koskevan kokouksen päätöksen pitää olla yksimielinen.

6

Varsinaiset jäsenet suoritavat vuosittain jäsenmaksun.

Kunniajäsenet ja 65 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet ovat seuraavan kalenterivuoden alusta jäsenmaksusta vapaat.

Lisäksi hallitus voi erityisen painavista syistä, kuten sairaus, opiskelu, työttömyys, asevelvollisuus tmv. vapauttaa jäsenen anomuksen perusteella osittain tai kokonaan jäsenmaksusta.

Jäsen, joka kehotuksesta huolimatta on kahden vuoden aikana jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi Seurasta.

7

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, joka valitaan Seuran jäsenistä vaalikokouksessa seuraavaksi toimintakaudeksi.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, hänen tilalleen valitaan seuraavassa Seuran kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi ajaksi.

8

Halitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota sanotaan Seuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, arkistonhoitaja, klubimestari sekä koulutustoimikunnan puheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen muuta jäsentä ja kokouksesta on annettu tieto kaikille hallituksen jäsenille.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa äänestyksissä kuitenkin arpa.

9

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain määräysten ja näiden sääntöjen erityisten määräysten lisäksi:

 1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi asioissa, jotka 2 §:n mukaan kuuluvat Seuralle.
 2. Valvoa arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämistä Seuran jäsenten keskuudessa ja tässä tarkoituksessa tareen mukaan toimia asiantuntija- ja valmisteluelimenä.
 3. Hoitaa Seuran varoja.
 4. Valmistella jäsenten sille kirjallisesti esittämät asiat, jotka on tarkoituksena käsitellä Seuran kokouksissa.
 5. Panna täytäntöön Seuran kokousten päätökset.
 6. Pitää luetteloa Seuran jäsenistä ja heidän ansioistaan.

10

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

11

Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä päätetyt tilit, pöytäkirjat ja toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava asiakirjat oman lausuntonsa ohella hallitukselle viimeistän kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12

Syyskaudella pidetään kolme Seuran kokousta syyskuusta joulukuuhun hallituksen määrääminä ajankohtina. Vaalikokous pidetään joulukuun 15. päivään mennessä.

Kevätkaudella pidetään neljä Seuran kokousta tammikuusta toukokuuhun hallituksen määrääminä ajankohtina. Vuosikokous pidetään toukokuun 15. päivään mennessä.

13

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Hyväksytään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.
 4. Esitetään edellisen toimintakauden tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle toimintakaudeltaan.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään helmikuun 15. päivään mennessä.

14

Seuran vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Seuran puheenjohtaja avaa kokouksen ja sen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma.
 4. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksusta ja sen perimistavasta sekä määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot.
 5. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden tulo- ja menoarvio.
 6. Valitaan hallituksen jäsenet kuten 7 §:ssä ja 8 §:ssä määrätään.
 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.
 8. Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet.
 9. Valitaan koulutustoimikunnan jäsenet.
 10. Valitaan yksityishammaslääkäritoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet, valitaan virkahammaslääkäritoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos jäsen haluaa jonkun asian vaalikokouksessa käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä.

15

Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta kullekin Seuran jäsenluetteloon merkitylle jäsenelle hänen antamaansa osoitteeseen.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa erityistä asiaa varten.

16

Seuran kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa äänestyksissä arpa.

17

Jäsenen, joka haluaa erota Seurasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta Seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Jäsen voidaan erottaa Seurasta, jos hän on toiminut Seuran jäsenten etujen vastaisesti, käyttäytynyt epäkollegiaalisesti tai vastoin hyviä tapoja tahi laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia.

Erottamisesta päättää Seuran hallitus asianomaista kuultuaan.

Jäsenellä on kuitenkin oikeus 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä tästä päätöksestä kirjallinen valitus Seuran kokoukselle toimittamalla sen Seuran puheenjohtajalle tai hallitukselle. Valitus on käsiteltävä seuraavassa Seuran kokouksessa. Kokouksen päätös on lopullinen.

18

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on annettu vähintään 3/4 annetuista äänistä.

19

Päätös Seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa. Asia on mainittava kokouskutsussa.

Mikäli Seura päätetään purkaa, niin päätös edellyttää vähintään 3/4 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

20

Jos Seura purkautuu tai lakkautetaan on samalla päätettävä sen varojen käytöstä. Tällöin on otettava huomioon, että Seuran rahastot, mikäli ne ovat syntyneet määrättyihin ehtoihin sidottujen lahjoitusten kautta, käytetään mahdollisuuksien mukaan ehtoja noudattaen sekä että Seuran ylijäävät varat käytetään hammaslääketieteen edistämiseksi Pirkanmaalla.